Gangor suji
 • 50 / 1 kg 38 / 1 kg
Aroma Super Basmati Rice
 • 180 / 1 kg 110 / 1 kg
Daawat Tibar Rice
 • 121 / 1 kg 95 / 1 kg
India Gate Basmati Dubar
 • 122 / 1 kg 98 / 1 kg
Borges Olive Oil
 • 1225 / 1 lit 599 / 1 lit
Chambal oil
 • 160 / 1 lit 90 / 1 lit
Postman refind oil
 • 250 / 1 lit 140 / 1 lit
krishna ghee
 • 115 / 200ml 85 / 200ml
shayam mirchi powder
 • 285 / 1 kg 185 / 1 kg
Shyam coriander Powder
 • 24 / 100gm 18 / 100gm
 • 140 / 500gm 80 / 500gm
Shyam turmeric Powder
 • 115 / 500gm 80 / 500gm
shyam spices garam masala
 • 110 / 100gm 85 / 100gm
Madhubala ajwain
 • 170 / 500gm 110 / 500gm
kabuli chana
 • 120 / 1 kg 90 / 1 kg
Infield turmeric powder
 • 52 / 200gm 35 / 200gm
 • 120 / 500gm 80 / 500gm
infield Chilli powder
 • 55 / 200gm 35 / 200gm
arhar dal
 • 90 / 1 kg 70 / 1 kg
Madhur & hygienic Sugar
 • 320 / 5 kg 240 / 5 kg